Důležité odkazy


VDO – Continental Corporation http://www.vdo.com
VDO – informační portál pro uživatele DTCO http://www.dtco-user.com
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví http://www.unmz.cz
Český metrologický institut http://www.cmi.cz/
Seznamy autorizovaných metrologických středisek
https://ams.cmi.cz/
Ústředí Mechanika Teplice, výrobní družstvo. http://www.mechatep.cz/
Evropská legislativa http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm
Ministerstvo dopravy ČR http://www.mdcr.cz